Prantsuse keele intensiivõpe Eesti eduka eesistumise ettevalmistamiseks

Kuninga 4

4. August 2016 / 31. August 2016

Tallinn

---

Prantsuse keele intensiivkursuse läbimise tingimused1

Prantsuse keele intensiivkursus toimub kokku 32 akadeemilise tunni ulatuses.

Prantsuse keele intensiivkursus on osalejale õppeprogrammi läbimisel tasuta ning seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja Rahandusministeeriumi eelarvest.

Prantsuse keele õppeprogrammi läbimine
Prantsuse keele õppeprogramm loetakse läbituks, kui isik on osalenud õppe kogumahust (so 32 akadeemilist tund) vähemalt 65% ulatuses (so 21 akadeemilist tundi).

Katkestamine
Katkestajaks loetakse isik, kes osaleb prantsuse keele õppe kogumahust vähem kui 65%. Samuti isik, kes pärast registreerimist ei osale prantsuse keele õppes ja kellele ei leita asendajat.

Katkestajate kulude hüvitamine
Kui isik, kes on end kursusele registreerinud, ei läbi keeleõpet eelpoolnimetatud mahus või jätab keeleõppes osalemata (ning talle ei leita asendajat), siis esitab keeleõppe läbiviija katkestanud teenistuja asutusele arve kursuse koha maksumuse ulatuses . St, et asutus võtab endale kohustuse hüvitada keeleõppes osaleja kursuse koha maksumuse täies mahus keeleõppe läbiviijale ehk Prantsuse Instituudile osaleja katkestamise korral.

Kui keeleõppes teavitab isik enda mitteosalemisest, siis püütakse osapoolte (asutus, keeleõppe läbiviija ja Rahandusministeeriumi/Riigikantseleiga) koostöös leida loobujale asendaja . Kui nõuetele vastavat osalejat ei leita, või programmi katkestamine toimub liiga hilja ning uuel inimesel ei oleks võimalik programmi läbimise tingimusi täita, siis on tegemist katkestamisega ning kursuse koha maksumus kuulub asutuse poolt hüvitamisele.

Prantsuse keele intensiivõppes kinnituskirja (esitatakse selleks väljatöötatud põhjal) esitades kinnitab asutus, et nõustub keeleõppe läbimise tingimustega. Kui asutus on esitanud üldise kinnituskirja kõikide eesistumiskoolituste kohta, siis ei ole vaja eraldi kinnituskirja prantsuse keele intensiivkursuse osas esitada. Keeleõppes osaleva(te) isiku(te) asutus võtab keeleõppe läbiviija ees kohustuse tasuda iga katkestaja kursuse koha maksumuse.

Prantsuse keele intensiivkursusel osaleja vastutus ning asutuse võimalused teenistujalt kulude sissenõudmiseks

Prantsuse keele intensiivkursusele registreerudes kinnitab osaleja, et nõustub keeleõppe läbimise tingimustega ning osaleb keeleõppes mahus, mis on vajalik keeletaseme arendamiseks.

Asutus on tööandjana kohustatud tagama ametniku/töötaja ameti/tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks vajaliku koolituse/kursuse ja kandma selle kulud. Ametnikul/töötajal on kohustus oma ülesannete asjatundlikuks täitmiseks oma ameti- või tööalaseid teadmisi ja oskusi täiendada.

Prantsuse keele intensiivkursus on ameti/tööalase teadmiste ja oskuste arendamiseks kavandatud tegevus. Prantsuse keele intensiivkursuse sihtrühma kuuluv isik osaleb keeleõppes selleks, et tagada vajalik keeletase Eesti edukaks Euroopa Liidu eesistumiseks ning täita oma rollist tulenevaid ülesandeid ilma keeleoskusest tulenevate takistusteta.

Kui asutusele on kaasnenud keeleõppe kulud ametniku/töötaja keeleõppesse mitteilmumise tõttu, on ametnik/töötaja põhjustanud oma teenistus/töökohustuse (teadmiste ja oskuste arendamine; tööandja vahendite heaperemehelik ning sihipärane kasutamine) süülise rikkumisega tööandjale varalise kahju, ning kohustatud selle hüvitama. ATS § 80 või TLS § 72 alusel on asutusel õigus esitada isikule nõue kulude hüvitamiseks. Kui ametniku/töötaja keeleõppesse mitteilmumine on tingitud tööandjast, siis ei ole alust ametnikult/töötajalt kulude tagasi nõudmiseks.

 

1Tingimused on koostatud rahandusministri 13. märtsi 2015. a käskkirjaga nr 044 kinnitatud toetuse andmise tingimuste ning sinna juurde kuuluva seletuskirja alusel ning tegevuse 12.1.1 „Inimressursi koolitus ja arendamine“ raames läbiviidavate ning Euroopa Sotsiaalfondist ning Rahandusministeeriumi eelarvest rahastatavatel koolitustel osalemise tingimuste alusel.
Ühe koolituskoha hind = koolituse maksumus/planeeritud koolitatavate arv.
Seda juhul kui on veel võimalik õppeprogrammi läbimise tingimusi täita.

PHC PARROT 2019-2020 kava

Käesolev lehekülg käsitleb kavaga seotud spetsiifilist informatsiooni. Kõikide Campus France'i poolt korraldatud programmide informatsiooni saamiseks (esitlus, vastuvõtutingimused, kontaktid jne.), palume teil pöörduda üldinformatsiooni lehele. Parrot on Hubert Curien prantsuse-eesti...

Loe edasi

6.-15. novembrini toimub Study in France virtuaalne haridusmess

  Campus France Eesti korraldab koostöös 13 Campus France'i võrgustikku kuuluva riigiga virtuaalse haridusmessi Study in France ("Õpi Prantsusmaal"). 6. - 15. novembrini aset leidev internetipõhine haridusmess tutvustab 40 Prantsusmaa kõrgharidusasutust tulevastele tudengitele ja...

Loe edasi

Prantsuse keele eratunnid

Tallinn

Prantsuse keele eratunnid on mõeldud selleks, et keelt kiiremini ja paremini õppida, lähtudes õpilase tasemest, soovidest ja vajadustest. Individuaalkursused toimuvad seal, kus õpilane ise soovib (kodus, kontoris või meil, Prantsuse Instituudis).    Kui teil on sõpru, kes tahavad...

Loe edasi